Gebruikersvoorwaardes 2017-04-04T18:25:08+00:00

Gebruikersvoorwaardes | Lééf met hart & siel

Hierdie bepalings en voorwaardes is die kontrak tussen jou en Lééf met hart & siel (“Lééf”, “ons”). Deur Lééf se webtuiste te besoek of te gebruik, of in te teken op ons dienste, aanvaar en is jy onderhewig aan die bepalings en voorwaardes van hierdie ooreenkoms.

Ons is: Leef met hart en siel (Pty) Ltd, ‘n maatskappy wat in Suid-Afrika geregistreer is met die registrasienommer 2017/055962/07. Ons adres is: Posbus 411500 Craighall 2014.

Jy is: Enigiemand wat ons webtuiste besoek of gebruik, of enige dienste of produkte van Lééf koop.

Jonger as 18 jaar? Jammer, ons kan slegs ‘n ooreenkoms aangaan met enigiemand wat wetlik oud genoeg is om ‘n geldige kontrak aan te gaan. Vra iemand ouer as 18 om namens jou dié ooreenkoms aan te gaan.

Lees dié ooreenkoms asseblief noukeurig deur en bêre ‘n kopie. As jy nie die bepalings en voorwaardes aanvaar nie, behoort jy ons webblad te verlaat.

Hier volg die ooreengekome bepalings

1. Definisies

“Inhoud”

Verwys na enige teks, foto’s, video’s, klankgrepe en grafiese ontwerp wat deel vorm van jou visuele ervaring by www.leef.co.za.

“Intellektuele eiendom”

Verwys na enige intellektuele eiendom waarvan ons die eienaars is, van watter aard ook al, ongeag of dit geregistreer of nie gerigstreer is enige land nie, en sluit in enige toekomstige intellektuele eiendom wat in, asook patente, handelsmerke, nie-geregistreerde merke, ontwerpe, kopiereg, sagteware, internet-adresse, ontdekkings, skeppings en ontwerpe, en alle regte wat uit genoemde regte kan spruit.

“Ons webtuiste”

Verwys na enige webtuiste of diens wat elektroniese toegang deur enige selfone, rekenaars of tablette moontlik maak en aan ons behoort. Dit sluit in alle webblaaie wat deur ons bestuur word.

“Plaas”

Verwys na die plasing op of in ons webtuiste van enige inhoud of materiaal op welge wyse ook al.

“Dienste”

Verwys na alle dienste wat op ons webtuiste beskikbaar is, of jy daarvoor betaal of nie.

“Besoeker”

Verwys na enigiemand wat ons webtuiste besoek.

2. Interpretasie

Tensy in ‘n ander konteks gemeld, geld hierdie ooreenkoms die volgende:

 • Enige verwysing na ‘n persoon sluit in enige individu, ‘n korporatiewe entiteit en enige organisasie wat as ‘n eenheid bestuur of beheer word.
 • ‘n Verwysing na ‘n persoon sluit in enige verwysing na ‘n persoon se opvolgers, regsverteenwoordigers, regverkrygendes en enige persone aan wie regte en pligte oorgedra word in geval van ‘n samesmelting, skeiding, rekonstruksie of ander herorganisering waarby die persoon betrokke mag wees.
 • opskrifte vir paragrawe en skedules (indien enige) in dié ooreenkoms word bloot gebruik om leesbaarheid te vergemaklik en verander geensins aan die interpretasie van die ooreenkoms nie.
 • Enige ooreenkoms deur enige van die betrokke partye om ‘n gedeelte van die ooreenkoms nie na te kom nie, of nalaat om ‘n gedeelte van die ooreenkoms na te kom, sluit ‘n verpligting in om nie ‘n ander party toe te laat om dieselfde te doen of na te laat om dieselfde te doen nie;
 • ‘n verwysing na ‘n wet of regulasie sluit ‘n nuwe wet met grootendeels dieselfde doel as die genoemfde wet of regulasie in.

3. Basis van die kontrak

 • Ons bied nie die dienste in alle lande aan nie. Ons kan weier om die dienste aan te bied as jy in ‘n land woon waar ons nie die dienste aanbied nie.Deur in te stem tot hierdie kontrak, bevestig jy dat jy nie op enige ander verteenwoordiging of inligting van enige ander bron gebruik gemaak het nie, buiten die definisie en verduideliking van die dienste wat ons op ons webtuiste aanbied.
 • Onderhewig aan hierdie bepalings en voorwaardes, stem ons in om sommige van of al die dienste aan te bied wat op ons webtuiste beskryf word, teen die betaling wat ons van tyd tot tyd mag hef.
 • Sommige van ons dienste is nou of kan in die toekoms beskikbaar wees, onderhewig aan bykomende bepalings. Bykomende bepalings sal op ons webtuiste uiteengesit word. Jy stem in dat as jy kies om enige van ons dienste te gebruik, enige bykomende bepalings deel van hierdie ooreenkoms sal word.
 • Jy bevestig hiermee dat jy verstaan presies wat by die dienste ingesluit is en dat jy tevrede is dat die dienste gepas is en aan jou behoeftes voldoen.
 • In sover ons gebruik van ons intellektuele eiendom toelaat, gee ons jou toestemming om dit te gebruik, binne die bepalings uiteengesit in hierdie ooreenkoms.
 • Ons kontrak met jou en lisensie aan jou duur vir een jaar van die datum van aanvang of datum van betaling ontvang. Enige verdere diensverskaffing ná die vervaldatum een jaar later is ‘n nuwe kontrak volgens die bepalings op ons webblad. Jou volgehoue gebruik van ons dienste daarna sal gesien word as aanvaarding van die veranderde dens, stelsel en/of bepalings.
 • Die kontrak tree in werking slegs wanneer ons jou verwittig om te bevestig dat ons instem om die diens wat jy aanvra, te lewer.
  Jou betaling beteken nie dat ‘n kontrak gesluit is nie. Kies ons om nie ‘n diens te lewer nie, sal dadelik jou geld op jou kredietkaart terugskryf.
 • Ons kan die ooreenkoms of die manier hoe ons die Dienste lewer, ter enige tyd verander. Indien ons dit doen:
  • Sal die verandering intree die oomblik wanneer ons dit op ons webtuiste aankondig.
  • Jy stem in en aanvaar enige veranderinge. Indien jy nie instem om die veranderinge te aanvaar nie, moet jy nie ons webtuiste of dienste gebruik nie.
  • Deur in die toekoms vir enige dienste te betaal, aanvaar jy die bepalings wat op daardie tydstip op ons webtuiste beskikbaar is.

4. Jou rekening en persoonlike inligting

 • Wanneer jy ons webtuiste besoek, aanvaar jy verantwoordelikheid vir enige aksie deur ’n persoon wat jou naam, rekening of wagwoord gebruik. Jy moet alle moontlike stappe neem om te verseker dat jou wagwoord veilig is en vertroulik bly en moet ons dadelik in kennis stel sou jy enigsins vermoed dat jou wagwoord bekend is aan ‘n ander persoon, of sonder jou toestemming gebruik of moontlik gebruik kan word.
 • Jy bevestig hiermee dat die inligting wat jy oor jouself verskaf het, akkuraat, volledig en op datum is. Ons aanvaar geen verantwoordelikheid vir enige foute wat gemaak kan word weens inligting wat nie akkuraat of volledig is nie.
 • Jy onderneem dat jy ons dadelik in kennis sal stel van enige veranderinge in jou inligting. As jy dit nie doen nie, kan ons jou rekening sluit.

5. Lééf met hart & siel se bepalings vir intekeninge

 • Inligting oor die koste en voordele van ‘n intekening op Lééf met hart & siel is op ons webtuiste beskikbaar en word van tyd tot tyd op datum gebring.
 • Betaling vir ‘n intekening op Lééf met hart & siel geskied maandeiks en is vir 12 maande geldig.
 • Jy hoef nie enigiets te doen vir die intekening om in werking te tree nie. Deur die bepalings en voorwaardes te aanvaar, gee jy ons opdrag om onmiddellik jou intekening in werking te laat tree en jou toegang te gee tot die diens wat Lééf met hart & siel lewer. Jy aanvaar hiermee dat deur dit te doen, jy nie op enige terugbetaling kan aanspraak maak nie.
 • Afgesien van jou reg op kansellasie, sal terminering van jou intekening op Lééf met hart & siel gereguleer word deur hierdie ooreenkoms, volgens paragraaf 15 hieronder.
 • Ons behou die reg voor om die intekeningreëls van toepassing op Lééf met hart & siel enige tyd en sonder om jou in kennis te stel, aan te pas. Jou volgehoue gebruik van die dienste van Lééf met hart & siel sal gesien word as aanvaarding van bepalings van die aangepaste ooreenkoms. Die bepalings wat geld is die bepalings wat hier op ons webtuiste beskikbaar is op die dag van jou intekening op ons webtuiste.

6. Die prys

 • Die bedrae betaalbaar vir dienste word duidelik op ons webtuiste uiteengesit.
 • Pryse sluit alle belasting op toegevoegde waarde of ander verkoopsbelasting in.

7. Betaling vir hernuwing

 • Jou intekening sal elke maand outomaties hernu word.
 • Op die datum waarop jou intekening op Lééf met hart & siel verval, sal ons outomaties betaling van jou kredietkaart verhaal vir die bedrag wat op die faktuur gespesifiseer is en die hernuwing van jou intekening op Lééf met hart & siel vir ‘n nuwe termyn bevestig deur ‘n e-pos-boodskap aan jou te stuur.
 • Benewens bogenoemde uitsonderings is ‘n intekening op Lééf met hart & siel nie terugbetaalbaar of oordraagbaar nie.

8. Sekuriteit van jou kredietkaart

Ons verseker so ver moontlik dat dit veilig is om ons webtuiste te gebruik.

 • Kredietkaartbetalings word nie verwerk op ‘n webblad wat deur ons beheer word nie. Ons gebruik een of meer aanlyn-betaaldienste wat jou kredietkaart- of bankrekening-besonderhede in ‘n veilige omgewing sal enkodeer.

9. Die sekuriteit van ons webtuiste

Sou jy ons webtuiste misbruik, sal ons regstappe teen jou neem.

Jy stem in dat jy die volgende nie sal doen nie, of iemand anders sal toelaat om dit te doen nie:

 • Jy sal nie enige gedeelte van ons webtuiste verander, kopieer, beskadig nie. Jy sal ook nie enige sagteware wat ons webtuiste gebruik, beskadig nie.
 • Jy sal nie op enige manier met ons webtuiste skakel op so ‘n manier dat dit dit voorkoms van die webtuiste anders laat lyk as wat die geval sou wees wanneer ‘n gebruik die webtuiste besoek deur die bronadres/URL in ‘n standaard-leser (“browser”) in te tik nie.
 • Jy sal nie enige gedeelte van ons webtuiste aflaai sonder ons skriftelike toestemming nie.
 • Jy sal nie enige inligting oor produkte, dienste, beskrywings of pryse versamel en gebruik nie
 • Jy sal nie enige inligting van of oor ons webtuiste, of inhoud, gebruik behalwe soos in hierdie ooreenkoms uiteengesit nie.
 • Jy sal nie op enige manier die inhoud of inligting op ons webtuiste kombineer, kopieer of dupliseer, behalwe soos ooreengekom volgens die bepalings, of binne redelikheid vir die gebruik van ons dienste nie.
 • Jy sal nie enige intekenbesonderhede vir ons webtuiste met ‘n derde party deel nie.
 • Nie-teenstande die bogenoemde bepalings, gee ons jou toestemming om:
  • ‘n hiperskakel na ons webtuiste te skep met die doel om ‘n gemeenskaplike belang te promoveer. Jy kan dit doen sonder om spesifiek daarvoor toestemming te vra. Die toestemming is onderhewig aan die onderneming om nie enige produk of diens vals, misleidend of op enige manier aanbied wat die produk of diens in ‘n slegte lig stel nie. Jy mag nie enige logo, grafika of handelsmerk sonder ons skriftelike toestemming gebruik nie.
  • Die teks van enige bladsy vir jou persoonlike gebruik te kopieer, in sover dit in lyn is met die doel of diens van ons webtuiste.

10. Die stoor van data

 • Ons het alle redelike prosedures in plek om data te stoor vir ons eie gebruik, maar kan geensins waarborg dat jou data in bepaalde gevalle gestoor sal word nie, tensy ons skriftelik met jou ooreengekom het om dit te doen.

11. Terminering

 • Hierdie ooreenkoms kom ten einde aan die einde van die laaste dag van jou intekening.
 • Jy kan hierdie ooreenkoms ter enige tyd en vir enige rede termineer, met onmiddellike effek. Jy kan dit doen deur vir ons ‘n boodskap per pos of e-pos te stuur, of deur die vorm op ons webtuiste in te vul en in te gee. Ons behou die reg voor om die geldigheid van enige versoek tot terminasie van jou intekening te ondersoek.
 • Jy kan hierdie ooreenkoms enige tyd, vir watter rede ook al onmiddellik termineer deur ons per pos of e-pos in kennis te stel.
 • Terminasie deure enige van die betrokke partye sal beteken:
  • Dat jou reg om die dienste te gebruik, onmiddellik opgehef word.
 • In die geval van so ‘n terminasie deur ons, sal ons binne sewe dae pro rata met tyd wat nie verloop het nie, die uitstaande balans van jou intekening op enige dienste aan jou terugbetaal.
 • Geen terugbetaling sal gedoen word indien die diens opgeskort word as gevolg van enige verbreking deur jou van die bepalings van hierdie ooreenkoms nie.
 • Ons behou die reg voor om volgens ons diskresie enige en al die dele van die dienste aan jou verskaf op te skort, sonder terugbetaling, sou ons volgens ons absolute diskresie tot die gevolgtrekking kom dat jy enige van die bepalings van hierdie ooreenkoms nie nagekom het nie.

12. Onderbreking van dienste

 • Indien dit nodig is om die dienste te onderbreek, sal ons jou binne ‘n redelike tydperk kennis gee waar moontlik, en nadat ons bepaal het dat die onderbreking lank genoeg is om kommunikasie in dié verband te regverdig.
 • Jy aanvaar hiermee dat die dienste onderbreek kan word weens verskeie redes buite ons beheer.
 • Jy aanvaar verder dat ons nie aanspreeklik gehou kan word vir enige verlies, voorsiene of onvoorsiene, wat uit die onderbreking van ons dienste kan voortspruit nie.

13. Intellektuele eiendom

Jy onderneem om te alle tye:

 • Niks te doen wat die waarde van ons intellektuele eiendom verlaag of kan verlaag of ons eienaarskap daarvan in twyfel trek nie.
 • Ons in kennis te stel sou jy bewus gemaak word dat die intellektuele eiendom bedreig word.
 • In sover die sagteware wat deur ons aan jou beskikbaar gestel word, sal jy nie
  • Enige deel van die kode kopieer of verander nie.
  • Dit op enige manier gebruik wat teenstrydig is met hierdie ooreenkoms nie.
  • Enige ander persoon buiten jouself, die gelisensieerde in hierdie ooreenkoms, toegang tee tot die sagteware nie.
  • Op enige manier enige inligting oor die sagteware bekend maak aan enige persoon of in die algemeen nie.
 • Die intellektuele eiendom gebruik tensy dit direk in ons belang is nie.

14. Vrywarings en beperking van aanspreeklikheid

 • Wetgewing hieroor verskil van land tot land. Hierdie paragraaf is van toepassing in so verre die relevante wetgewing toelaat.
 • Alle geïmpliseerde voorwaardes, waarborge en bepalings word by hierdie ooreenkoms uitgesluit. Indien die geïmpliseerde voorwaarde, waarborg of bepaling in enige jurisdiksie nie uitgesluit kan word nie, sal hierdie sub-paragraaf in ‘n geringer mate van toepassing geag word, slegs in so ‘n mate dat die bepaalde voorwaarde, waarborg of bepaling van krag gemaak kan word.
 • Ons webtuiste en ons dienste word “voetstoots” beskikbaar gestel. Ons maak geen aanspraak en waarborg nie dat ons dienste:
  • Vir jou van waarde sal wees nie;
  • Van aanvaarbare kwaliteit sal wees nie;
  • Geskik is vir ‘n bepaalde doel nie;
  • Beskikbaar en toeganklik sal wees sonder onderbreking of foute nie.
 • Ons maak nie aanspraak op enige uitsonderlike kennis van enige onderwerp nie. Ons vrywaar onsself van enige aanspreeklikheid of verantwoordelikheid teenoor jou weens enige direkte of indirekte inligting wat jyvan ons webtuiste bekom.
 • Ons waarborg nie en aanvaar geen wetlike aanspreeklikheid vir:
  • Die akkuraatheid van of indruk wat die inhoud kan skep nie;
  • die lewer van enige inhoud, materiaal of boodskap nie;
  • die privaatheid van enige transmissie nie;
  • enige derdeparty-advertensies wat onafhanklik op ons webtuiste geplaas word nie;
  • die optrede, aanlyn of andersins, van enige gebruiker van ons webtuiste of dienste nie.
  • Tegniese probleme weens foutiewe rekenaar-hardeware of sagte of toerusting of stelsel wat direk of indirek aan jou gebruik van ons dienste gekoppel is nie;
  • Enige optrede of weglating deur enige persoon of die identiteit van enige persoon wat homself aan jou bekend stel deur die webtuiste nie.
  • Enige aspek of eienskap van enige dienste wat op ons webtuiste geadverteer word.
 • Ons sal nie aanspreeklik gehou word vir enige verlies of koste weens
  • Indirekte of gevolglike verlies nie
  • Ekonomiese verlies of enige verlies aan inkomste, wins of goeie trou selfs al sou sodanige verlies redelik voorsienbaar wees en ons bewus daarvan sou wees dat jy sodanige verlies kon ly nie.
 • Hierdie paragraaf (en enige ander paragraaf wat ons aanspreeklikheid uitsluit of beperk) is ook van toepassing op ons direkteure, amptenare, werknemers, subkontrakteurs, agente en geaffilieerde maatskappy, net soos wat dit van toepassing op ons is.
 • Sou jy bewus wees dat enige bepaling van hierdie ooreenkoms nie nagekom word nie, stel ons asseblief in kennis. Ons verwelkom enige terugvoer, hoewel ons die reg voorbehou om nie op grond van jou oordeel op te tree nie.

15. Jy stel ons vry

Jy stel ons hiermee vry van enige koste, eise of uitgawes wat direk of indirek mag spruit uit die volgende:

 • Wanneer jy nie die wette van enige land gehoorsaam nie.
 • Jy die bepalings van hierdie ooreenkoms nie nakom nie.
 • Enige optrede, nalatigheid of gebrek aan optrede deur ‘n agent, werknemer, lisensiehouer of kliënt van jou.
 • ‘n kontraktuele eis wat mag spruit uit jou gebruik van die dienste.
 • Wanneer enige persoon se intellektuele eiendom bedreig word.

16. Algemeen

 • Jy onderneem om ons te voorsien van ‘n huidige adres, e-pos-adres en telefoonnommer of faksnommer, elke keer wanneer genoemde inligting verander, tesame met alle inligting wat ons mag nodig hê om ons kontraktuele verpligtinge na te kom.
 • Sou enige bepaling of voorwaarde van hierdie ooreenkoms ter enige tyd volgens wetgewing ongeldig wees of nie toegepas kan word nie, sal dit as aangepas of beperk aanvaar word, in sover die minimum vereiste wat nodig sal wees om dit binne die bepaalde wetgewing te laat val, sonder dat dit ongeldig is en steeds van krag binne die beperkinge. Onderhewig hieraan sal elke voorwaarde as losmaakbaar gesien word en nie enige uitwerking op enige van die ander genoemde bepalings hê nie.
 • Die regte en verantwoordelikhede van die partye in hiedie ooreenkoms uiteengesit, sal aan enige opvolger oorgedra word.
 • Lééf met hart & siel respekteer jou privaatheid en neem redelike stappe om jou persoonlike inligting te beskerm, soos uiteengesit in ons privaatheidsbeleid.

Sou jy nalaat om enige bepaling van hierdie ooreenkoms nie na te kom nie, kan ons

 • Alle inligting rondom die beweerde ootreding bekend maak, insluitend jou naam en e-pos-adres en alle korrespondensie tussen ons en ons onderskeie adviseurs; hiermee gee jy toestemming vir sodanige bekendmaking.
 • Jou rekening termineer en toegang tot ons webtuiste weier.
 • Inhoud verwyder of redigeer, of enige bestelling volgens ons diskresie kanselleer.
 • In enige hof ‘n eis instel.
 • Enige verpligting volgens hierdie ooreenkoms wat daargestel is om ná terminasie van die ooreenkoms steeds van krag te wees, sal so wees.
 • Ongeag of enige party nalaat om hulle regte of magte af te dwing, sal dit nie as vrywaring dien of enige toekomstige regte beperk nie.
 • In die geval van ‘n dispuut tussen die partye in hierdie ooreenkoms onderneem hulle om die dispuut by te lê deur in goeie trou met mekaar te onderhandel voordat arbitrasie of ligitasie plaasvind.
 • Geen derde party het regte in gevolge hierdie ooreenkoms nie.
 • Geen party sal aanspreeklik gehou word vir enige vertraging in die praktiese uitvoering van hierdie ooreenkoms nie, sou die vertraging te wyte wees aan onvoorsiene omstandighede buite redelike beheer.
 • In die geval van enige konflik tussen enige bepaling van hierdie ooreenkoms en die bepalings van ‘n memorandum of gelyksoortige dokument wat ‘n ander korporatiewe entiteit of liggaam beheer, sal die bepalings van hierdie ooreenkoms geld.
 • Die geldigheid, samestelling en uitvoering van hierdie ooreenkoms word deur die wette van die Republiek van Suid-Afrika onderskryf.