‘n Kwessie van geloof

God se hand in jou lewe

Deur Nina Smit | Foto Hanneri de Wet

Wanneer ons na God se werk in die wêreld kyk, besef ons opnuut hoe groot en almagtig Hy is.

‘As God klein genoeg was vir ons om te verstaan sou Hy nie groot genoeg gewees het vir ons om te aanbid nie.’ Anoniem

God se werk

Ons as mense kan God se werk nooit ten volle begryp nie. Ons kan egter onderskei dat God se werk drieledig is: Hy is die Skepper van alle dinge; Hy onderhou sy skepping steeds elke dag, en Hy is gedurig besig met herskepping. Ten spyte van alles wat elke dag in ons wêreld verkeerd loop, hou God voortdurend sy skepping bymekaar. Hy sorg vir orde in die natuur, en Hy sorg vir diere en mense. Hy stuur vir ons reën en sonskyn. Hy gee vir ons al die seisoene. Ons hoef maar net na die wonders van die natuur te kyk om te weet God is groot en almagtig, en dan kan ons saam met Paulus getuig: “Want al is God onsigbaar, kan hulle [ons] sy ewige krag en sy Goddelikheid reeds van die skepping van die wêreld af duidelik uit sy handewerk waarneem” (Rom 1:20, Nuwe Lewende Vertaling).

God is egter nie net in die natuur aan die werk nie; Hy werk ook in die kroon van sy skepping – die mens. Aan die begin het God die mens na sy beeld gemaak, sê Genesis 1:27. Maar toe die mens teen God in opstand ge- kom het en aan Hom ongehoorsaam was, het die sonde die wêreld binnegekom en God se beeld in ons verwring. Nou is dit nodig dat God ons herskep sodat ons opnuut sal wees soos Hy oorspronklik bedoel het ons sal wees. Hy het vir Adam en Eva belowe dat hul nageslag die slang se kop sou vermorsel. Vanuit die perspektief van die Nuwe Testament dui hierdie vers op die geboorte van Jesus – die Een wat Satan se mag sou vernietig. God het dus die wêreld herskep deur sy Seun te stuur om ons met Hom te versoen.

Ook Jesus, God se Seun, werk

Die Jode het vir Jesus gekritiseer omdat Hy ’n man op die Sabbatdag gesond gemaak het, want hulle het gemeen net God mag sy werk op die Sabbat voortsit. Dit reën immers ook op ’n Sabbat, die son skyn, die wind waai en kinders word op die Sabbat gebore. Dié soort dinge wat God doen, gebeur elke dag. Volgens die Jode mag mense geen werk op die Sabbat gedoen het nie. Maar Jesus het hulle geantwoord: “My Vader werk tot nou toe, en Ek werk ook” (Joh 5:17).

Jesus werk op dieselfde manier as sy Vader. Hy was dus daarop geregtig om op die Sabbatdag met die dinge van sy Vader besig te wees. Jesus kon doen wat God alleen mag doen omdat Hy self God is. Die Jode was glad nie hiermee tevrede nie. Hulle het uit Jesus se optrede afgelei dat Hy Hom aan God gelykstel – en dit was een van die redes waarom hulle Hom laat kruisig het.

God het egter sy Seun onder meer na die wêreld gestuur om sy werk voort te sit. In die tyd toe Jesus geleef het, het die pa’s hul ambag aan hul seuns oorgedra. Dieselfde is waar van God. Alles wat Jesus doen, het Hy by sy Vader gesien. God en Jesus tree altyd dieselfde op. Wat die Vader doen, doen die Seun ook.

Toe Jesus aarde toe gekom het, het Hy sondaarmense met die heilige God versoen deur die doodstraf wat ons sonde verdien het aan die kruis te vereffen. Omdat Jesus die prys van ons sonde aan die kruis volledig betaal het, is God bereid om ons sondes te vergewe. En daarom het ons die voorreg om sy kinders te wees. Ons is nou nuwe mense. Jesus versoen ook mense met mekaar. Wanneer ons in Hom glo, maak Hy dit vir ons as nuwe mense moontlik om ander lief te hê en hulle te vergewe.

Toe Jesus na die wêreld gekom het, het Hy God se wonders gedemonstreer deur self wonders te doen. In Markus 4:35-41 lees ons hoe Hy ’n storm stilgemaak het. Hiermee het Hy aan sy dissipels bewys dat God mag oor die natuur het. Elke keer wanneer Hy siekes gesond gemaak, blindes laat sien en dowes laat hoor het, het Hy vir ons gewys dat God siektes kan genees.

Jesus vergewe ook sondes. Daardeur laat val Hy die lig op God se volmag om sondes te vergewe. Deurdat Jesus mense uit die dood opgewek het, besef ons dat God ook oor die dood mag het. En deur Jesus se opstanding ontdek ons dat ook ons eendag saam met Hom in ’n nuwe lewe sal opstaan en vir altyd sal leef.

God vrywaar nie sy kinders van swaarkry nie. Hy red ons nie uit al ons probleemsituasies nie. Maar Hy stap ons lewenspad saam met ons.

God se werk in die lewe van mense in die Bybel

God werk op radikale maniere in mense se lewens. Die lewens van die mense van die Bybel getuig hiervan. So sien ons dat God se plan altyd soveel groter is as wat ons ooit sal kan verstaan.

Abraham

God het ’n verbond met Abraham gesluit en aan hom belowe dat Hy vir hom ’n God sou wees. Hy het vir Abraham gesê Hy sal aan hom ’n nageslag so baie soos die sterre aan die hemel gee. Maar die jare het verbygegaan, en die beloofde erfgenaam is nie gebore nie. Eers toe Abraham en sy vrou, Sara, heeltemal te oud was om kinders te kon hê, is Isak gebore. En Abraham se beker het oorgeloop … Maar toe vra God op ’n dag dat hy sy enigste seun op die berg Moria moet gaan offer. Ja, God het op die ou end ’n offer in Isak se plek voorsien, maar Abraham moes beslis op pad na Moria gewonder het oor God se werk in sy lewe (Gen 12–22). Al het hy nie dit verstaan nie, het hy steeds God se wil gevolg.

Josef

Josef het God werklik liefgehad, maar God het toegelaat dat sy broers hom aan slawehandelaars verkoop. In Egipte het Josef in Potifar se huis beland. En toe hy nie wou toe- gee aan Potifar se vrou se versoek dat hy by haar moet slaap nie, is hy onskuldig in die tronk gegooi. Tog vertel die Bybel herhaaldelik vir ons dat God by Josef was. Eers ná jare het Josef uit die tronk gekom om die farao se droom vir hom uit te lê. Hy het die farao vertel dat ’n hongersnood Egipte sou tref, en wat hy kon doen om die gevolge van die hongersnood te vermy. As gevolg van Josef se insig het die farao hom as onderkoning van Egipte aangestel. En toe sy broers by hom koring kom koop, het hy uiteindelik vir hulle vertel wie hy is. Josef het egter nie wraak geneem op hulle nie; hy’t gesê hulle moenie sleg voel oor al die slegte dinge wat met hom gebeur het nie. Dit was God wat hom voor hulle uitgestuur het om lewens te red (Gen 37–45).

Job

Job het al sy besittings en sy kinders verloor. Boonop is hy met pynlike swere getref. God het al hierdie verskriklike rampe in Job se lewe toegelaat sodat hy uiteindelik vir God self kon sien en God se doel in sy lewe bereik kon word. Voorheen het Job net ’n hoorsê-kennis van God gehad, maar deur sy swaarkry het hy God van aangesig tot aangesig ontmoet. Daar lê vir ons as gelowiges ’n geweldige stuk seën in die boek Job opgesluit, veral in ons swaarkry- tye. Dit leer ons om weg te kyk van ons negatiewe omstandighede en ons oë te vestig op die wonders wat God geskep het – om só sy grootheid en heerlikheid te besef en opnuut te verstaan hoe klein en nietig ons eintlik is. Job se ver- haal eindig waar hy voor God kniel en vir sy ongevoelige vriende bid. En toe Job bid, het God die krane van sy seën nog groter as voorheen oor Job oopgedraai (Job 42).

Daniël

Ek is seker Daniël het gebid dat hy die leeukuil kon vryspring. God het Daniël egter nie ván die leeukuil gered nie, maar ín die leeukuil. Daniël het teenoor die koning getuig dat dit sy God was wat die leeus se bekke toegesluit het sodat hulle hom niks kon aandoen nie (Dan 6). God het ook Daniël se drie vriende gered – nie ván die brandende oond nie, maar ín die brandende oond. Hy het sy engel gestuur om saam met hulle in die oond te loop en hulle te beskerm sodat hulle ongedeerd uit die oond kon kom (Dan 3). Die gevolg hiervan was dat die heidense koning Daniël se God aanbid het.

Lasarus

Jesus het nie dadelik Betanië toe gegaan om vir Lasarus gesond te maak toe hy siek geword het nie. Dit lyk vir ons asof Jesus Lasarus se susters se versoek geïgnoreer het. Hy het dit gedoen omdat Hy anders as ons werk, omdat sy gedagtes hoër as ons s’n is – en sodat sy Goddelike mag op ’n uitsonderlike manier geopenbaar kon word. Maria en Marta het dit heel waarskynlik nie in daardie stadium verstaan nie. Hulle albei het vir Jesus gesê hul broer sou nie gesterf het as Hy daar was nie (Joh 11). Toe hulle egter die wonder van Lasarus se opstanding uit die dood beleef, het hulle besef dat God se werk inderdaad altyd volmaak is.

God vrywaar nie sy kinders van swaarkry nie. Hy red ons nie uit al ons probleemsituasies nie. Maar Hy stap ons lewenspad saam met ons. Hy verhoor nie al ons gebede soos óns dit wil hê nie, maar Hy gee vir ons iets beters. God kan immers baie meer doen as wat ons in ons wildste gedagtes kan optower.  Jy hoef nie die manier waarop God werk te verstaan nie. Dit is nie nodig nie. Maar jy kán – ten spyte van die onsekerheid van jou huidige bestaan – steeds ’n vol en gelukkige lewe lei omdat jy weet dat God uiteindelik vir jou alles ten goede sal laat meewerk.

Uittreksel uit Deur dieper geloof na lewensvreugde deur Nina Smit met toestemming van Lux Verbi gepubliseer.

2018-09-29T19:32:51+00:00