‘n Kwessie van geloof

Die salwing van die Heilige Gees

Deur Isak Burger | Foto Hanneri de Wet

Wat presies beteken die salwing van die Heilige Gees en waar pas dit in tussen al die ander werkinge van die Heilige Gees?

Salwing in die Ou Testament

Om “salwing” beter te verstaan, moet ’n mens by die Ou Testament begin. Salwing impliseer olie. Mense wat deur God vir ’n spesifieke taak of bediening geroep is, is met olie gesalf – olyfolie gemeng met verskillende speserye. (Eks. 30:23-25) Dit was veral van toepassing op priesters, profete en konings.

Wanneer so ’n persoon in die Ou Testament met olie gesalf is, was dit ’n uiterlike teken van die bemagtiging van die Heilige Gees vir ’n spesifieke taak en roeping. Hierdie konnotasie tussen salwing met olie en die Heilige Gees, vind ons byvoorbeeld in 1 Samuel 16:13 waar Samuel die jonge Dawid gesalf het: “Samuel neem toe die horing met olie en salf hom te midde van sy broers, en die Gees van die Here het van dié dag af en verder oor Dawid vaardig geword.”

Dit was die Gees van die Here wat oor Dawid vaardig geword het (hom gesalf het) toe hy die leeu en die beer gepak het. So ook toe hy vreesloos en dapper Goliat tegemoet gestap en die haas ondenkbare vermag het. Tot aan die einde van sy lewe het Dawid hierdie salwing gekoester: “En dit is die laaste woorde van Dawid: Dawid spreek, die seun van Isai, en die man wat hoog geplaas was, spreek, die gesalfde van die God van Jakob en die lieflike in die sange van Israel: Die Gees van die Here spreek in my en sy woord is op my tong.” (2 Sam. 23:1-2)

Dit was ongetwyfeld ook die salwing van die Heilige Gees wat telkens oor die Nasireër Simson gekom het. Sommer aan die begin van sy bediening lees ons: “En die Gees van die Here het hom begin drywe in die laer van Dan tussen Sórea en Estáol.” Telkens voordat hy ’n bomenslike wonderdaad uitgevoer het, lees jy in Rigters “die Gees van die Here het oor hom vaardig geword”. (Rig. 13:25) Hierdie krag was ook skielik nie meer daar nie toe die Here van hom gewyk het. (Rig. 16:20)

‘Die salwing van die Heilige Gees vind Sy hoogste vervulling en uitdrukking in die Een wat die Gesalfde (Christus) genoem word.’

Jesus as Gesalfde

Die salwing van die Heilige Gees vind Sy hoogste vervulling en uitdrukking in die Een wat die Gesalfde (Christus) genoem word. In Hom vind die koninklike, priesterlike en profetiese amp en bediening sy volkome vervulling. Direk na Sy doop, het die Heilige Gees in die gedaante van ’n duif op Hom neergedaal (Luk. 3:22): “En Jesus het vol van die Heilige Gees teruggekeer van die Jordaan af, en is deur die Gees in die woestyn gelei.” Ná Sy versoeking in die woestyn, lees ons in Lukas 4:14: “En Jesus het in die krag van die Gees na Galilea teruggekeer … ” Hy was duidelik ’n gesalfde man, dié Gesalfde. Is dit nie merkwaardig dat Sy bediening volgens Lukas 4:17-19 in die sinagoge in Nasaret begin waar Jesus uit die boek van Jesaja lees: “Die Gees van die Here is op My, omdat Hy My gesalf het om die Evangelie aan die armes te bring. Hy het My gestuur om die wat verbryseld van hart is te genees; om aan gevangenes vrylating te verkondig en aan blindes herstel van gesig; om die wat gebroke is, in vryheid weg te stuur; om die aangename jaar van die Here aan te kondig.”

Die roeping en taak waarvoor Jesus gesalf is, was duidelik: Hy sou die Evangelie verkondig, verbryseldes van hart en gebrokenes herstel en siekes genees. In Matteus 12:28 sê Jesus dat Hy deur die Gees van God duiwels uitdryf. So het die apostels dit ook verstaan: “Met betrekking tot Jesus van Nasaret, hoe God Hom gesalf het met die Heilige Gees en met krag. Hy het die land deurgegaan, goed gedoen en almal genees wat onder die mag van die duiwel was, omdat God met Hom was.” (Hand. 10:38)

Dit is duidelik uit bostaande dat Jesus se bediening aan die salwing van die Heilige Gees gekenmerk was. Dis egter belangrik om daarop te let dat alhoewel Jesus dié Gesalfde was, die salwing van die Gees daarop gemik was om verlore, stukkende en gebroke mense te red en te genees en mense van die mag van die Bose te bevry.

Een van die duidelikste tekens van die salwing in Jesus se lewe (en so ook in ons lewens vandag), was die gesag wat dit aan die nederige Timmerman van Nasaret gegee het. ’n Soortgelyke opmerking as dié van Matteus 7:28-29 vind ’n mens herhaaldelik in die Evangelies: “En toe Jesus hierdie woorde geëindig het, was die skare verslae oor sy leer; want Hy het hulle geleer soos een wat gesag het, en nie soos die skrifgeleerdes nie.”

Die salwing van die Heilige Gees is ook opgemerk aan die krag wat Jesus se persoon en Sy bediening omring het. Hy was ’n wandelende “kragveld” van die Heilige Gees. Salwing en krag loop hand aan hand: “En op een van dié dae was Hy besig om te leer; en Fariseërs en wetgeleerdes wat gekom het uit elke dorp van Galiléa en Judéa en uit Jerusalem, het daar gesit, en daar was krag van die Here om hulle te genees.” (Luk. 5:17) Dit blyk dat die salwing van die Heilige Gees selfs die fisieke ruimte waar Jesus was, gevul het.

‘Onthou, God salf ons met Sy Gees ín en déúr Christus, dié Gesalfde.’

Die salwing in die lewe van die gelowige

In die lig van wat die Ou Testament oor die salwing sê, en veral vanuit Jesus en die apostels se lewe en bediening, kan ons besin oor die salwing van die Heilige Gees in ons lewens vandag. Inderdaad salf die Here steeds mense met Sy Gees. Onthou, God salf ons met Sy Gees ín en déúr Christus, dié Gesalfde. Sy Gees is die “olie” waarmee Hy ons salf. Paulus sê dit uitdruklik in 2 Korintiërs 1:21-22: “Maar Hy wat ons saam met julle bevestig in Christus en ons gesalf het, is God, wat ons ook verseël het en die Gees as onderpand in ons harte gegee het.”

Wat die salwing van die Heilige Gees in ons lewens betref, kan die volgende gesê word:

  • Christus as Gesalfde van God, is ons voorbeeld in dié verband en bepaal ook die riglyne van die salwing in ons lewens. Hy het weliswaar die Gees sonder mate ontvang (Joh. 3:34), maar Hy het óók gesê: “Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, wie in My glo – die werke wat Ek doen, sal hy ook doen; en hy sal groter werke doen as dit, omdat Ek na my Vader gaan.” (Joh. 14:12) Ons word as’t ware kanale van die Gesalfde waardeur Sy krag vloei en deur wie Hy Sy werk voortsit.
  • Die salwing van die Gees is ’n spesifieke en doelgerigte geestelike bekwaam-making en toerusting wat potensieel op elke Geesvervulde gelowige rus. Christus het in Lukas 4:17-19 presies uitgespel waarvoor God Hom gesalf het. Die salwing van die Gees impliseer ’n bonatuurlike bemagtiging deur die Here vir ’n spesifieke taak of bediening waarvoor Hy jou geroep het en wil gebruik. Hierdie salwing moet egter met toewyding, nederigheid en afhanklikheid van God toegeëien word.
  • Salwing moet nie verwar word met talente en natuurlike vermoëns nie. Terwyl iemand se talente die aandag op die persoon sélf vestig, laat die salwing van die Heilige Gees die aandag op God val. Die salwing fokus dus nie op die gelowige nie, maar op God wat die gelowige bemagtig. Mense kom dan onder die indruk van die heerlikheid, werklikheid en grootheid van God.
  • Die doel van die salwing is nie vir persoonlike sensasie en emosionele belewenis nie, maar met die oog daarop om ander te seën en die koninkryk van God kragtig uit te bou.
  • Die salwing laat ons onderskei tussen die waarheid en die leuen, tussen egtheid en valsheid. Wanneer Johannes in 1 Johannes 2:18-27 na die valse leraars en leuens verwys, sê hy in vers 20: “En julle het die salwing van die Heilige en weet alles.” Die salwing lei ons in die waarheid.

’n Mens kan die salwing van die Heilige Gees nie manipuleer nie en jy kan nie daarvoor studeer nie. Dit is die genadige en bonatuurlike toerusting van God aan Sy kinders waardeur Hy ons vir ’n spesifieke taak of bediening bemagtig. Daar is geen plaasvervanger nie. Elke gelowige wat in hierdie wêreld ’n verskil vir die Here wil maak, behoort ernstig en nederig daarvoor te bid. As jy dit nie ken nie, sal jy dit dalk nie mis nie, maar as jy eers weet waaroor dit gaan, kán en wíl jy nie daarsonder nie.

  • Uittreksel uit In Gees en Waarheid deur Isak Burger met toestemming van CUM Christelike UItgewers gepubliseer.
2018-02-28T21:37:16+00:00